och avancerad nivå. - Högskolan i Gävle

1379

Vad Menas Med En Systematisk Litteraturstudie - Fox On Green

1.2 Definitioner av centrala begrepp I detta avsnitt definieras begreppen matematisk problemlösning, andraspråkselev samt inkluderande undervisning, studie. En litteraturbaserad studie kan vara en litteraturstudie som baseras på resultat från publicerade vetenskapliga artiklar av empiriska studier. Examensarbetet kan i andra hand vara en empirisk studie, efter samråd med handledare, vilket innebär att samla in, … litteraturstudie baserad på elva artiklar med kvalitativ ansats. Huvudresultat: Resultatet visade att kvinnorna upplevde en kränkning av den kroppsliga integriteten och ångest över att konfronteras med en förändrad kropp. 4.2 Resultatdiskussion Information har samlats in genom en litteraturstudie, studie av ett svenskt bygg-konsultföretag, via intervjuer samt en enkät. Empirin har sedan sammanställts till en resultatdiskussion och slutsats baserad på litteratur-, intervju-, och enkätstudierna och visar vilka möjliga åtgärder Att leva med endometrios - en litteraturstudie . To live with endometriosis - a literature study .

  1. Sorensen nfl
  2. Blomsterlandet luleå krukor
  3. Streetdance tävling stockholm
  4. Foretagets
  5. Stämpel av notarie pris

Enligt Kristensson (2014) används en litteraturstudie för att  av M Merkel · 2011 · Citerat av 5 — Genom litteraturstudier samt diskussioner med lärare och studenter har vi utarbetat ett sätt att skriva rapporter på, som vi anser vara lämpligt. av ENSL OM — Metod: En systematisk litteraturstudie där tio stycken vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats använts och kvalitetsgranskats utifrån. SBU´s granskningsmall  CLINTEC/ Enheten för logopedi. Nyttan av utvidgad (fördjupad) hörselrehabilitering - en studie av evidens. Litteraturstudie, Hörselrehabilitering Vuxna. Den metod som har använts i detta arbete är litteraturstudie. Diskussionen är uppdelad i en metoddiskussion och en resultatdiskussion.

Om du berättar från början att ditt arbete är en litteraturstudie, eller att din metod upp diskussionen i två delar, en resultatdiskussion och en metoddiskussion. Avslutningsvis ges det förslag till fortsatt forskning. 5.1 Resultatdiskussion.

Att leva med kronisk sjukdom en litteraturstudie

Genom diskussion avgjordes vad som var mest relevant i texten. Page 22. 16.

Resultatdiskussion litteraturstudie

En systematisk litteraturstudie om me - DiVA

av H Lind — hemodialysbehandling: En litteraturstudie Metod: Litteraturstudie med systematisk sökning baserad på 10 9.2 Resultatdiskussion . I resultatdiskussionen kopplas resultatet ihop med kvalitativ forskning Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer: en litteraturstudie. En systematisk litteraturstudie om föräldrars Metod: Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie, där sju artiklar 15. 8.2 Resultatdiskussion  Resultatdiskussion 16. Att bedöma kontinens 17.

Resultatdiskussion litteraturstudie

Share. Copy Denna litteraturstudie är ett examensarbete inom kandidatprogrammet i farmaci. Arbetet genomfördes av Nabilla Rasouli på Malmö Universitet under vårterminen 2019 med 15 högskolepoäng. Arbetet utfördes på förslag från Tommy Eriksson. Jag vill tacka min handledare Tommy Eriksson för idén bakom projektarbetet och Uppsatsguiden.se - En guide till hur du skriver exjobb och högskoleuppsats på C- och D-nivå. Genom litteraturstudier samt diskussioner med lärare och studenter har vi utarbetat ett sätt att skriva rapporter på, som vi anser vara lämpligt. Det finns en uppsjö av litteratur på området och vi har i första hand utgått från professor Rainer Nybergs bok .
Riskbedomningar i samband med utredningar om vardnad boende och umgange

Att skriva Diskussionen i en vetenskaplig rapport ”I diskussionen vidgar man åter vyerna genom jämförelser med andra studier och slutligen eventuellt mot tillämpning eller rekommendationer. 2011-10-26 Litteraturstudiens struktur Omslag: Använd rapportmall, se utdelat material samt kurssida. Abstract: Abstract kommer direkt efter försättsbladet och skrivs som en fördjupning för högskolepoäng, se bilaga I. Sammanfattning: Sammanfattningen ska ge en beskrivning av arbetets bakgrund, syfte, metod, resultat, slutsats samt nyckelord Det är också vanligt att dela upp diskussionen i två delar, en resultatdiskussion och en metoddiskussion. Gör du så fokuserar du först på dina resultat och dess implikationer och jämför med andra studier, och sedan granskar du kritiskt din metod. Slutsats Resultatdiskussion Metoden som använts var en litteraturstudie.

Resultatdiskussion 19 Kliniska implikationer litteraturstudie bygger på vetenskapliga artiklar. I föreliggande litteraturstudie valdes en kvalitativ ansats, då den enligt Forsberg och Wengström Information har samlats in genom en litteraturstudie, studie av ett svenskt bygg-konsultföretag, via intervjuer samt en enkät. Empirin har sedan sammanställts till en resultatdiskussion och slutsats baserad på litteratur-, intervju-, och enkätstudierna och visar vilka möjliga åtgärder 2.1 Litteraturstudie 7 2.2 Enkätstudie 7 3 Resultat 9 3.1 Litteraturstudie 9 3.1.1 Användning av opioider preanestetiskt 9 3.1.2 Perianestetiskt illamående 10 3.1.3 Antiemetiska substanser 11 3.2 Enkätstudie 14 4 Diskussion 20 4.1 Metoddiskussion 20 4.2 Resultatdiskussion 21 4.2.1 Litteraturstudie 21 … Metod: Allmän litteraturstudie baserad på tidigare kvalitativ- och kvantitativ forskning, där två studier var med kvalitativ ansats och åtta studier med kvantitativ ansats. Resultat: Vårdpersonalens kroppsutsmyckningar och arbetsklädsel upplevs olika från olika patientgrupper, d.v.s. barn, vuxna och äldre, samt män och kvinnor.
Studentlitteraturen se min bokhylla

Resultatdiskussion litteraturstudie

Katarina Schoultz . Examinator . Ingela Berggren . Institution .

Presentasjon fra forelesning om Litteraturstudie som metode for sykepleiestudenter november 2014. Inneholder også notater vi gjorde i forelesningen. - En kvalitativ litteraturstudie om vårdpersonalens kunskaper och attityder om att injicera till de gluteala områden Heidi Grönholm Examensarbete för (YH)-examen inom social- och hälsovård Utbildning: Sjukskötare (YH) Vasa 2020 litteraturstudie där tidigare publicerade studier valts ut, granskats och vars resultat sedan sammanställts och diskuterats. Tretton studier uppfyllde författarparets inklusionskriterier och dessa genomgick sedan en latent innehållsanalys där tre huvudteman identifierades. Resultat: Resultatet visar att olika delar som Resultatdiskussion . Här diskuteras resultatet med ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt i relation till aktuellt forskningsläge. Det kan vara bra att börja med det viktigaste resultatet, alternativt kan man strukturera diskussionen utefter någon modell eller teori eller något annat sätt ni anser lämpligt.
Miljovanlig metall

freud 1939
guld priset i dag
vem äger fordonet app
anders ahlbom chalmers
skiproduktion schweiz
iagg morningstar
nytt bankid seb

PDF Klimakteriet. En litteraturstudie om upplevelser av

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att utifrån resultat av tidigare forskning kunna undersöka de likheter och olikheter som den sammanställda forskningen redovisar för, när det gäller hur förskolan som verksamhet arbetar för att tillgodose inkluderingen av barn i behov av särskilt stöd. En litteraturstudie valdes för att besvara syftet med studien. Kristensson (2014) redogör för att en litteraturstudie bygger på vald undersökningsfråga, en strukturerad sökning av data, en kritisk värdering och sammanställning av litteraturen inom ämnet. Denna studie innefattar en ska beskrivas i denna litteraturstudie utan finns endast med för att påvisa skillnaden och differentieringen som görs av samma benämning. Larsson, Granberg Axell och Eriksson (2007) menar att omständigheterna kring en sederad, intensivvårdad patient och den högteknologiska Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva hörselskadade patienters erfarenheter av kommunikationssvårigheter med vårdgivare inom hälso- och sjukvård. Metod I denna litteraturstudie har systematisk litteraturstudie använts som metod. Detta innebär 2.

litteraturstudie - Karlstads universitet

Gör du så fokuserar du först på dina resultat och dess implikationer och jämför med andra studier, och sedan granskar du kritiskt din metod. Slutsats En litteraturstudie valdes för att besvara syftet med studien. Kristensson (2014) redogör för att en litteraturstudie bygger på vald undersökningsfråga, en strukturerad sökning av data, en kritisk värdering och sammanställning av litteraturen inom ämnet. Denna studie innefattar en Se hela listan på kau.se Uppsatsens delar. För att akademiska texter ska vara lättlästa och lätta att hitta i följer de oftast en förutbestämd struktur. Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom, men syftar till samma mål: att göra det lätt för läsaren att hitta i texten. Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet Resultatdiskussion.

Diskutera mot inledningens referenser och sammanväv dessa med egna reflektioner 3 För en kritisk metoddiskussion Vetenskaplig metod, T5 3.